Öğrenci Disiplin Soruşturma Rehberi

 1. DİSİPLİN CEZALARI VE DİSİPLİN CEZALARINI GEREKTİREN DİSİPLİN SUÇLARI
 1. UYARMA CEZASI
 1. KINAMA CEZASI
 1. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN BİR HAFTADAN BİR AYA KADAR UZAKLAŞTIRMA CEZASI
 1. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN BİR YARIYIL İÇİN UZAKLAŞTIRMA CEZASI
 1. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN İKİ YARIYIL İÇİN UZAKLAŞTIRMA CEZASI
 1. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN ÇIKARMA CEZASI
1.1.1.Yükseköğretim kurumu yetkililerince sorulan hususları haklı bir sebep olmadan zamanında cevaplandırmamak 1.2.1. Yükseköğretim kurumu yetkililerince istenilen bilgileri eksik veya yanlış bildirmek 1.3.1. Öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici veya yükseköğretim kurumlarının işleyiş ve huzurunu bozucu eylemlerde bulunmak 1.4.1. Yükseköğretim kurumu personeli ve öğrencilerini tehdit etmek 1.5.1. Yükseköğretim kurumu görevlilerine karşı cebir ve şiddet kullanarak görevin yapılmasına engel olmak, 1.6.1. Mahkeme kararıyla kesinleşmiş olmak kaydıyla, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, böyle bir örgütü yönetmek veya bu amaçla kurulan örgüte üye olmak, üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak veya yardım etmek
1.1.2.Yükseköğretim kurumu yetkililerince tesbit edilen yerler dışında ilan asmak 1.2.2. Ders, seminer, uygulama, laboratuvar, atölye çalışması, bilimsel toplantı ve konferans gibi çalışmaların düzenini bozmak 1.3.2. Disiplin soruşturmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engellemek 1.4.2. Yükseköğretim kurumlarında işgal ve benzeri fiillerle yükseköğretim kurumunun hizmetlerini engelleyici eylemlerde bulunmak 1.5.2. Öğrencilere karşı cebir ve şiddet kullanarak yükseköğretim hizmetlerinden yararlanmalarını engellemek 1.6.2. Yükseköğretim kurumlarında uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri satmak, satın almak, başkalarına vermek ve ticaretini yapmak
1.1.3.Yükseköğretim kurumunun izniyle asılmış duyuruları, program ve benzerlerini koparmak, yırtmak, değiştirmek, karalamak veya kirletmek 1.2.3. Yükseköğretim kurumu içinde izinsiz olarak bildiri dağıtmak, afiş ve pankart asmak, 1.3.3. Yükseköğretim kurumundan aldığı kendine hak sağlayan bir belgeyi başkasına vererek kullandırmak veya başkasına ait bir belgeyi kullanmak 1.4.3. Kurum personeli ve öğrencilerine fiili saldırıda bulunmak 1.5.3. Bir kimseyi veya grubu, cebir veya tehditle suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya böyle bir eyleme katılmaya zorlamak 1.6.3. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna aykırı olarak ateşli silahlarla, mermilerini ve bıçaklarla saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletleri, patlayıcı maddeleri kullanmak
1.2.4. Yükseköğretim kurumunca asılmış duyuruları, program ve benzerlerini koparmak, yırtmak, değiştirmek, karalamak veya kirletmek, 1.3.4. Yükseköğretim kurumunda kişilerin şeref ve haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı eylemlerde bulunmak 1.4.4. Yükseköğretim kurumlarında hırsızlık yapmak 1.5.4. Yükseköğretim kurumları içerisinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, taşımak, bulundurmak 1.6.4. Kişilerin vücudu üzerinde cinsel davranışlarda bulunmak suretiyle cinsel dokunulmazlıklarını ihlal etmek
1.2.5. Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek 1.3.5. Yükseköğretim kurumu personelinin, kurum içinde ya da dışında, şeref ve haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı eylemlerde bulunmak 1.4.5. Yükseköğretim kurumu bünyesinde mevcut bina, demirbaş eşya ve benzeri malzemeyi tahrip etmek veya bilişim sistemine zarar vermek 1.5.5. Sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya çeken öğrencilerin sınav salonundan çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek
1.3.6. Yükseköğretim kurumunda alkollü içki içmek 1.4.6. Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek 1.5.6. Yükseköğretim kurumlarında cinsel tacizde bulunmak
1.3.7. Yükseköğretim kurumuna ait kapalı ve açık mahallerde yetkililerden izin almadan toplantılar düzenlemek 1.4.7. Seminer, tez ve yayınlarında intihal yapmak 1.5.7. Yükseköğretim kurumlarında 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna aykırı olarak ateşli silahlarla mermilerini ve bıçaklarla saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletleri, patlayıcı maddeleri taşımak ve bulundurmak
1.4.8. Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası almış olmasına rağmen, bu karara uymamak 1.5.8. Yükseköğretim kurumunun bilişim sistemine girerek kendisine veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamak
1.5.9. Soruşturma ile görevlendirilenleri tehdit etmek
 
 1. ÖNGÖRÜLMEMİŞ DİSİPLİN SUÇLARI VE DİSİPLİN SUÇUNUN TEKERRÜRÜ
 1. Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma ve çıkarma cezasını gerektiren disiplin suçları dışında, uyarma ve kınama cezası verilmesini gerektiren eylemlere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezaları verilir.
 1. Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir eylemin tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır.
 1. Disiplin suçunun tekerrürü halinde yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası verilemez.
 
 
 1. DİSİPLİN SORUŞTURMASI
 1. SORUŞTURMA AÇMAYA YETKİLİ MAKAMLAR
 1. SORUŞTURMANIN SÜRESİ VE ZAMAN AŞIMI
 1. SORUŞTURMANIN YAPILIŞ ŞEKLİ
 1. SAVUNMA HAKKI
 1. SORUŞTURMANIN SONUÇLANDIRILMASI
3.1.1. Fakülte öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı dekan 3.2.1. Disiplin soruşturmasına olayın öğrenilmesini müteakip derhal başlanır 3.3.1. Soruşturmanın gizliliği esastır 3.4.1. Hakkında disiplin soruşturması açılan öğrenciye isnat edilen suçun neden ibaret olduğu, savunmasını yapacağı tarihten en az yedi gün önce yazılı olarak bildirilir. 3.5.1. Soruşturma sonuçlandığında bir rapor düzenlenir.
3.1.2. Enstitü öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı enstitü müdürü 3.2.2. Soruşturma, onay tarihinden itibaren on beş gün içinde sonuçlandırılır
( UYARI 2 )
3.3.2. Soruşturmacı tanık dinleyebilir, keşif yapabilir ve bilirkişiye başvurabilir. 3.4.2. Yazıda; öğrenciden belirtilen gün, saat ve yerde savunmasını yapmak üzere hazır bulunması istenilir 3.5.2. Raporda soruşturma onayı, soruşturmaya başlama tarihi, soruşturulanın kimliği, isnat edilen suç konuları, soruşturmanın safhaları, deliller ve alınan savunma özetlenir.
3.1.3. Yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı müdür 3.2.3. Disiplin suçu niteliğindeki eylemleri işleyen öğrenciler hakkında, bu eylemlerin işlenildiğinin soruşturma açmaya yetkili amirlerce öğrenildiği tarihten itibaren, Uyarma, kınama, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar 3.3.3. Soruşturma işlemleri bir tutanakla tespit olunur. Tutanak; işlemin nerede ve ne zaman yapıldığı, işlemin mahiyeti, kimlerin katıldığı, ifade alınmış ise soruları ve cevapları belirtecek şekilde düzenlenir ve soruşturmacı, katip, ifade sahibi ve varsa keşif sırasında hazır bulunanlarca imzalanır 3.4.3. Savunma yapmak üzere gelen kişi, savunmasını sözlü olarak yapabileceği gibi yazılı olarak da sunabilir. Yazılı savunma sunulduktan sonra soruşturmacı öğrenciye ek sorular yöneltebilir. 3.5.3. İsnat edilen suçun sabit olup olmadığı tartışılır ve gerekli disiplin cezası teklif edilir.
3.1.4.  Konservatuvar öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı konservatuvar müdürü
 
(UYARI 1)
3.2.4. Disiplin suçu niteliğindeki eylemleri işleyen öğrenciler hakkında, bu eylemlerin işlenildiğinin soruşturma açmaya yetkili amirlerce öğrenildiği tarihten itibaren, Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma ile yükseköğretim kurumundan çıkarma cezalarında üç ay içinde, disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar 3.3.4. İfade alınırken tanığa ve bilirkişi tayini durumunda bilirkişiye yemin ettirilir; tanığın hüviyeti, adresi ve benzeri açıklayıcı bilgiler belirtilir 3.4.4. Öğrenciye gönderilecek davetiyede; çağrıya özürsüz olduğu halde uymadığı veya özrünü zamanında bildirmediği takdirde, savunmadan vazgeçmiş sayılacağı ve diğer delillere dayanılmak suretiyle hakkında gerekli kararın verileceği belirtilir. 3.5.4. Soruşturmayla ilgili belgelerin asıl veya suretleri bir dizi pusulasına bağlanarak rapora eklenir. Soruşturma raporu, dosya ile birlikte soruşturmayı açan mercie tevdi edilir.
3.1.5. Soruşturma açmaya yetkili amirler, soruşturmayı bizzat yapabilecekleri gibi soruşturmacı veya soruşturmacılar tayini suretiyle de yaptırabilirler; gerekli gördükleri takdirde başka bir yükseköğretim kurumundan soruşturmacı görevlendirilmesini de talep edebilirler.
 
 
3.2.5. Disiplin cezasını gerektiren eylemlerin işlendiği tarihten itibaren, en geç iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar
 
 
 
( UYARI 3 )
3.3.5. Yükseköğretim kurumlarının personeli, soruşturmacıların istedikleri her türlü bilgi, dosya ve başka belgeleri hiçbir gecikmeye mahal bırakmaksızın verirler ve istenecek yardımları yerine getirirler 3.4.5. Geçerli bir özür bildiren veya mücbir sebep dolayısıyla davete uymadığı anlaşılan öğrenciye uygun bir süre verilir. 3.5.5. Aynı olaydan dolayı, öğrenci hakkında ceza kovuşturmasının başlamış olması, disiplin soruşturmasını geciktirmez. Öğrenci hakkında ceza kovuşturması açılmış olması, kanuna göre mahkûm olması veya olmaması disiplin cezasının verilmesine engel teşkil etmez.
3.3.6. Soruşturmacı, hakkında soruşturma açılan kişi ve eylemlerle sınırlı olmak üzere soruşturmayı yürütür ve tamamlar. Soruşturma esnasında soruşturulan eylemin dışında başka disiplin suçlarının işlendiğini veya aynı suç kapsamında başka kişilerin soruşturmaya dahil edilmesi gerektiğini tespit eden soruşturmacı, durumu yetkili mercie bildirir 3.4.6. Tutuklu öğrencilere savunmalarını yazılı olarak gönderebilecekleri bildirilir. 3.5.6. Uyarma, kınama ve yükseköğretim kurumlarından bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezaları ilgili fakülte dekanı, enstitü, konservatuvar, yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürünce verilir.
3.3.7. Öğrencinin, disiplin suçunu işledikten sonra yükseköğretim kurumu içinde yer değiştirmesi veya yükseköğretim kurumunu değiştirmiş bulunması veya yükseköğretim kurumundan her ne sebeple olursa olsun ayrılmış olması, soruşturma açılmasına, devamına ve gerekli kararların alınmasına engel teşkil etmez 3.4.7. Soruşturma öğrencinin kendini gereği gibi savunmasına imkân verecek şekilde yürütülür 3.5.7. Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma cezası ile yükseköğretim kurumundan çıkarma cezaları, yetkili disiplin kurulunca verilir.
3.3.8. Soruşturmacılar; zaruri gördükleri takdirde soruşturma süresince, soruşturulan öğrencilerin yükseköğretim kurumu binalarına girmesinin yasaklanması hususunda karar verilmesini disiplin soruşturmasını açmaya yetkili merciden isteyebilirler 3.5.8. Fakülte, enstitü, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokulunca yürütülen soruşturmalarda bu birimlerin yönetim kurulları, disiplin kurulu görevini yerine getirir.
3.5.9. Soruşturma dosyasını inceleyen dekan, müdür veya disiplin kurulu, gerekli görürse noksan saydığı belirli soruşturma işlemlerinin tamamlanmasını aynı soruşturmacıdan veya disiplin kurulunun bir üyesinden isteyebilir
 
 1. DİSİPLİN KURULUNUN ÇALIŞMA USULÜ
 1. DİSİPLİN KURULU TOPLANTILARI
 1. RAPORTÖRLÜK VE GÖRÜŞME USULÜ
 1. OYLAMA VE KARAR
 1. KARAR SÜRESİ
 1. DİSİPLİN CEZASI VERİLİRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
4.1.1. Disiplin kurulu, başkanın çağrısı üzerine belirlenecek yer, gün ve saatte toplanır. 4.2.1. Disiplin Kurullarında raportörlük görevi, başkanın görevlendireceği üye tarafından yürütülür.  4.3.1. Disiplin cezası vermeye yetkili amir veya disiplin kurulu, soruşturma raporunda önerilen cezayı kabul edip etmemekte serbesttir; gerekçelerini göstermek kaydıyla başka bir disiplin cezası da verebilir. 4.4.1. Disiplin cezası vermeye yetkili amirler uyarma, kınama, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezalarına, soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren en geç on gün içinde karar vermek zorundadırlar. 4.5.1. Disiplin cezalarını vermeye yetkili amirler ile disiplin kurulları bu cezalardan birini verirken, disiplin suçunu oluşturan eylemlerin ağırlığını, soruşturulan öğrencinin daha önce bir disiplin cezası alıp almadığını, davranış, tavır ve hareketlerini, işlediği fiil ve yaptığı hareket dolayısıyla pişmanlık duyup duymadığını dikkate alırlar.
4.1.2. Toplantı gündeminin hazırlanması, ilgililere duyurulması, kurul çalışmalarının düzenli yürütülmesi, başkan tarafından sağlanır. 4.2.2. Raportör üye, havale edilecek dosyanın incelenmesini en geç iki gün içinde tamamlar ve hazırlayacağı raporu başkana sunar. 4.3.2. Disiplin kurullarında kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.  4.4.2. Diğer disiplin cezalarının verilmesini gerektiren hallerde, dosya derhal disiplin kuruluna havale edilir.
4.1.3. Disiplin kurulu olarak yönetim kurulunun toplantı nisabı, kurul üye tam sayısının salt çoğunluğudur. 4.2.3. Kurulda öncelikle raportörün açıklamaları dinlenir. Kurul gerek görürse soruşturmacıları da dinleyebilir.  4.3.3. Oyların eşitliği halinde, başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. 4.4.3. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde karar vermek zorundadır.
4.2.4. Görüşmelerin bitiminde oylama yapılır ve karar başkan tarafından açıklanır. 4.3.4. Soruşturmacı disiplin kurulu üyesi ise soruşturmasını yürüttüğü dosyanın toplantılarına katılamaz ve oy kullanamaz.
 
 
 1. DİSİPLİN CEZALARININ UYGULANMASI VE İTİRAZ İLE TEBLİGAT USULLERİ
 1. CEZALARIN BİLDİRİLMESİ
 1. DİSİPLİN CEZALARININ UYGULANMASI
 1. DİSİPLİN CEZALARINA KARŞI BAŞVURU YOLLARI
 1. TEBLİGAT VE ADRES BİLDİRME
 1. DOSYA TESLİMİ VE YAZIŞMA USULÜ
5.1.1. Disiplin soruşturması sonunda verilen disiplin cezası, soruşturma açmaya yetkili amir tarafından, hakkında disiplin soruşturması yapılan öğrenciye bildirilir. 5.2.1. Disiplin cezası vermeye yetkili amir veya kurul kararlarında hangi tarihten itibaren uygulanacağı belirtilmediği takdirde, disiplin cezaları verildikleri tarihten itibaren uygulanırlar. 5.3.1. Disiplin amirleri ve kurullarınca verilen disiplin cezalarına karşı on beş gün içinde üniversite yönetim kuruluna itiraz edilebilir. 5.4.1. Disiplin soruşturması dolayısıyla her türlü tebligat, imza karşılığı elden teslim veya öğrencinin yükseköğretim kurumuna bildirdiği adrese yazılı olarak veya tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye elektronik yolla tebligat yapılır. 5.5.1. Disiplin soruşturmasına ait dosyalar dizi pusulasıyla birlikte teslim edilir ve alınır.
5.1.2. Disiplin soruşturması sonunda verilen disiplin cezası, soruşturma açmaya yetkili amir tarafından, öğrenciye burs veya kredi veren kuruluşa ve yükseköğretim kurumuna, bildirilir. 5.3.2. İtiraz halinde, itiraz mercii olan üniversite yönetim kurulu, itirazı on beş gün içinde kesin olarak karara bağlar.  5.4.2. Bu yollarla tebliğin mümkün olmadığı durumlarda tebliğ varakası ilgili yükseköğretim kurumunda ilan edilmek suretiyle tebligat tamamlanmış sayılır. 5.5.2. Dizi pusulasının altında teslim eden ve alanın imzaları bulunur.
5.1.3. Disiplin soruşturması sonunda verilen disiplin cezası, soruşturma açmaya yetkili amir tarafından, Üniversiteden çıkarma cezası verildiği takdirde, yukarıdakilere ilaveten bütün yükseköğretim kurumlarına, Yükseköğretim Kuruluna, ÖSYM’ye, emniyet makamlarına ve ilgili askerlik şubelerine bildirilir. 5.3.3. İtiraz halinde, itiraz mercii olan üniversite yönetim kurulu kararı inceleyerek verilen cezayı aynen kabul veya reddeder. 5.4.3. Yükseköğretim kurumuna kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu mensubu bulundukları kurumlara kaydettirmemiş bulunan veya yanlış veya eksik adres vermiş olan öğrenciler, yükseköğretim kurumunda mevcut adreslerine tebligatın yapılmış olması halinde, kendilerine tebligat yapılmış sayılır. 5.5.3. Kişilerle olan yazışmalarda 5.5.1. ve 5.5.2. deki tebliğ şekli saklı kalmak üzere, diğer hususlarda 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.
5.3.4. Red halinde, disiplin kurulu veya yetkili disiplin amiri red gerekçesini göz önünde bulundurarak itirazı karara bağlar. 5.5.4. Evrakın elden verilmesi halinde de imzalı belge soruşturma dosyasında saklanır.
5.3.5. 18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne göre verilen cezalara karşı, itiraz hakkı kullanılmadan da idari yargı yoluna başvurulabilir.