Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde değişiklik

12 Nisan 2021 Pazartesi

 18/08/2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin;
  • “Soruşturma açmaya yetkili amirler” başlıklı 12. maddesinin d bendi (...Müşterek alan veya mekanlarda toplu öğrenci eylemleri ile ilgili olarak üniversite rektörleri...)
  • “Soruşturma süresi ve zamanaşımı” başlıklı 13. maddesinin 3.fıkrasının (…Ancak, disiplin amir veya kurulunun, bir adli yargı hükmüne ihtiyaç duyduğu hallerde; zamanaşımı süresi adli yargı hükmünün kesinleştiği günden itibaren başlar. Söz konusu ihtiyaç, yetkili disiplin amir veya kurulunun alacağı bir karar ile tespit edilir...)
  • "Soruşturmanın sonuçlandırılması" başlıklı 18. maddesinin 2. fıkrası (...Müşterek mekanlarda işlenen disiplin suçlarından dolayı uyarma, kınama ve yükseköğretim kurumlarından bir aya kadar uzaklaştırma cezası verme yetkisi rektöre aittir....), aynı maddenin 4. fıkrasında geçen "...rektörlük tarafından yürütülen soruşturmalarda ise üniversite yönetim kurulu..." ibaresi ile 5. fıkrasındaki "rektör" ibaresi  Danıştay Sekizinci Dairesinin 23/12/2020 tarihli ve E.:2019/6735; K.:2020/5892 sayılı kararı ile İPTAL EDİLMİŞTİR.
  •